Drs. P.P.H.J.M. Vermeulen

Bedrijfsarts
EMDR – Traumatherapeut

 BIG nr. 79019460501

Alle CBR rijbewijskeuringen (A t/m E) en overige medische keuringen,
ook voor EMDR-traumatherapie en bedrijfsgeneeskundige advisering 

Spreekuur volgens afspraak
 

Contact

Veel voorkomende vragen: rijbewijskeuring

U kunt bij ons terecht voor alle soorten rijbewijzen. A, B, C, D, E, BE, CE en DE.

Druk op de rode knop voor het maken van een afspraak. U ziet dan meteen welke data en tijden beschikbaar zijn.

U brengt mee:
- Rijbewijs of ander legitimatiebewijs;
- Brief van het CBR met een ZD-code en keuringsformulier. De keuring wordt dan door ons digitaal aan het CBR toegezonden;
- Eventuele medicijnenlijst;
- Eventuele bril/contactlenzen.

De medische keuring bestaat uit, een kort gesprek over uw algemene gezondheid, daarna een oriënterend lichamelijk en psychisch onderzoek waaronder, oogonderzoek met een visuskaart en een vingerprik voor de test op suikerziekte. Indien nodig vindt er nog aanvullend onderzoek plaats.

Na de keuring worden uw gegevens digitaal door ons doorgestuurd aan het CBR. Hiervoor geeft u ons tijdens de keuring toestemming. Het CBR deelt per brief aan u mee of u geschikt bent bevonden om een motorvoertuig te besturen. Deze beslissing geeft het CBR ook meteen door aan het RDW.
Er zijn 3 mogelijkheden:
- U bent geschikt bevonden.
- U bent deels geschikt bevonden; uw rijbewijs krijgt beperkende bepalingen opgelegd.
- U bent ongeschikt bevonden.

Dat kan. U kunt bij ons ook terecht voor bijvoorbeeld:
- Taxipaskeuring;
- Duikkeuring;
- Maken audiogram;
- Keuring levensverzekering of hypotheek.

Keuring 75+ B-rijbewijs kost 50 euro
Keuring groot rijbewijs C/CE/D/DE kost 75 euro
Overige keuringen op offerte basis

Veel voorkomende vragen: bedrijfsarts

Ook voor een bedrijfsarts bent u bij Doctorsinn op het juiste adres. Bedrijfsgeneeskunde is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking met werkgever en werknemer. Zoekt u een bedrijfsarts neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende nadere kennismaking.

Een bedrijfsarts is adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven zij vrij om een bedrijfsarts in te
inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Een bedrijfsarts helpt in het geval van verzuim werknemers bij het hervatten van de werkzaamheden. Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dit wordt een preventief spreekuur genoemd. In de Arbowet zijn de randvoorwaarden vastgesteld. Zo bent u als werkgever verplicht uw werknemers actief te wijzen op het preventief spreekuur. De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.

Een bedrijfsarts is dus de specialist op het gebied van gezondheid en werk. Hij is er voor werknemers én voor werkgevers en brengt onafhankelijk advies uit aan beide partijen. Hij heeft een medisch beroepsgeheim en moet zich houden aan verschillende privacyregels.
Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:
- Hij ondersteunt werkgevers bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden en re-integreren van zieke werkenden;
- Hij heeft te allen tijde vrije toegang tot de werkvloer om beter inzicht te krijgen in de werkomstandigheden en de belasting op de werkvloer;
- Hij is bereikbaar voor vragen van werknemers (met of zonder gezondheidsklachten) over hun werk in relatie tot hun gezondheid;
- Hij kan overleg voeren met de preventiemedewerker, ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging;
- Wanneer een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, mag hij altijd een second opinion of deskundigen oordeel aanvragen. De bedrijfsarts moet altijd aan dit verzoek gehoor geven, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Een second opinion kan niet door de werkgever aangevraagd worden;
- Hij is verplicht beroepsziekten te melden bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Als u werknemers in dienst heeft, moeten zij altijd toegang tot een bedrijfsarts hebben. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Het is een wettelijk beschermde beroepstitel. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

1. Preventie: verzuim voorkomen
De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. De bedrijfsarts adviseert werkgevers bijvoorbeeld over beschermende maatregelen, zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven en maatregelen voorstellen die preventief kunnen werken. Verder is de bedrijfsarts beschikbaar voor overleg met de preventiemedewerker, P&O medewerker, arbeidsdeskundige, veiligheidskundige, ondernemingsraad en andere professionals.

2. Adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding
De meeste werkgevers kennen de bedrijfsarts van zijn taken bij verzuim. Zo wordt hij ingeschakeld bij verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij betrokken is bij het opstellen van een probleemanalyse en advies, periodieke evaluaties met de werknemer tijdens verzuim en het opstellen van de medische informatie voor het re-integratieverslag van de WIA-aanvraag. Bij een aantal wettelijk verplichte stappen binnen de Wet verbetering poortwachter is de bedrijfsarts betrokken.

3. Aanstellingskeuringen en Preventief medisch onderzoek (PMO)
Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, ook bekend als het Preventief medisch onderzoek (PMO), aan te bieden. Bepaalde branches, zoals de bouw, offshore en VCA-bedrijven, moeten altijd een PMO aanbieden mét fysiek onderzoek. Die keuringen zijn verplicht. De bedrijfsarts voert deze medische onderzoeken uit.

4. Signalering beroepsziekten
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen. Daarvoor heeft het NCvB een goed overzicht nodig. Bedrijfsartsen zijn daarom wettelijk verplicht beroepsziekten te melden bij het NCvB.

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van werkenden. Hij is er voor de werknemer en de werkgever. Ook is hij gebonden aan het medisch beroepsgeheim en privacyregelgeving en mag slechts beperkte informatie delen over een zieke werknemer. De volgende informatie mag de bedrijfsarts in het kader van verzuimbegeleiding aan de werkgever melden:
- De beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
- De verwachte duur van het verzuim;
- Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Doctorsinn ARBO EMDR BV is aangesloten bij:

NVAB
KNMG
ZFB
Vereniging EMDR Nederland

© Copyright 2024 Doctorsinn Arbo EMDR B.V.
All Rights Reserved.

Maxim Vermeulen | MAXIM IT